Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายมนต์ชัย  เดชพล

นายมนต์ชัย เดชพล

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2566

pll_number_of_visitor 95 ครั้ง pll_posted_date 13 ก.พ. 2567
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2566

pll_number_of_visitor 902 ครั้ง pll_posted_date 14 พ.ย. 2566
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2566

pll_number_of_visitor 1001 ครั้ง pll_posted_date 15 ส.ค. 2566
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2566

pll_number_of_visitor 943 ครั้ง pll_posted_date 15 พ.ค. 2566

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP