Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายมนต์ชัย  เดชพล

นายมนต์ชัย เดชพล

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2565

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2565

pll_number_of_visitor 88 ครั้ง pll_posted_date 14 พ.ย. 2565
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2565

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2565

pll_number_of_visitor 81 ครั้ง pll_posted_date 15 ส.ค. 2565
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2565

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2565

pll_number_of_visitor 78 ครั้ง pll_posted_date 10 พ.ค. 2565
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564

pll_number_of_visitor 68 ครั้ง pll_posted_date 15 ก.พ. 2565
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2564

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor 61 ครั้ง pll_posted_date 11 พ.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP