Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561) โดยเฉพาะเจาะจง

5 ธันวาคม 2561 10 ธันวาคม 2561
TOP