Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวกิจกรรม

คณะทำงานลงพื้นที่ส่งเสริม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

กิจกรรมจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ...

คณะทำงานลงพื้นที่ส่งเสริม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

คณะทำงานลงพื้นที่ส่งเสริม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

สรจ.กาญจนบุรี ดำเนินโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ...

TOP