Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสรายปี 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส รายปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสรายปี 2564 ...

TOP