Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2564 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2564 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสราย ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาสรายปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส4 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2562 ...

TOP