Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสรายปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสราย ปี 2563 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2563 ...

TOP