Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาสรายปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส4 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รายปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 3/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รายปี 2560 ...

TOP