Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 3/2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รายปี 2558 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2558 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไตรมาส 3 ปี 2558 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนุบรีไตรมาส 2 ปี 2558 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนุบรีไตรมาส 1 ปี 2558 ...

TOP