Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รายปี 2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 3/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2561 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รายปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไตรมาส 3/2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2560 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รายปี 2559 ...

TOP