Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวกิจกรรม

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติด ...

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ...

กาญจนบุรี ประชุมอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ...

‘กาญจนบุรี’ รวมพลังกระทรวงแรงงาน สร้างหลักประกัน ม.40 ...

5 หน่วย กระทรวงแรงงาน ‘กาญจนบุรี’ ร่วม ‘เติมเต็ม’ ข้อมูล ...

TOP