Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561) โดยเฉพาะเจาะจง

1 ธันวาคม 25613 ธันวาคม 2561
TOP