Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

Invitation

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561) โดยเฉพาะเจาะจง

3 ธันวาคม 2561
TOP