Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ทุกภาคส่วน ร่วมประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ.2562-2564 ...

Mol-Thailand

โฟกัสกรุ๊ปพื้นที่ยุทธศาสตร์ตะวันตก ...

Mol-Thailand

5 หน่วยแรงงาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและนายอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ...

Mol-Thailand

ตรวจติดตาม โครงการหมู่บ้านละ 250,000 อำเภอทองผาภูมิ ...

Mol-Thailand

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ...

Mol-Thailand

ออกกำลังทุกวันพุธ ...

Mol-Thailand

จัดประชุม แรงงานนอกระบบ ...

Mol-Thailand

กอ.รมน. แรงงาน บูรณาการตรวจ การแย่งอาชีพคนไทย ...

Mol-Thailand

ติดตามสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ...

Mol-Thailand

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ...

Mol-Thailand

วันยุทธหัตถี กาญจนบุรี ...

TOP