Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สรจ.กาญจนบุรี จัดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP