Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครนายจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดกาญจนบุรี

TOP