Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

pll_content_description

 

       พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของหน่วยทหารแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของหน่วยทหารกองพลทหารราบที่ ๙ และ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ณ สนามข้างสนามกีฬากลีบบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 
TOP