Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ทุกภาคส่วน ร่วมประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ.2562-2564

pll_content_description

 

      สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จัดให้มีการประชุมพิจารณา “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2562-2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง NGO และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์และตอบรับกับแผนแม่บทด้านแรงงาน 2560-2562 ต่อไป

TOP