Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามสถานการณ์แรงงานต่างด้าว

pll_content_description

 

      แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้ครองแรงงานจังหวัดและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีร่วมรับฟังการบรรยายสรุปในการจัดฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและตรวจสอบสถานประกอบการณ์ที่ใช้แรงงานต่างด้าว

TOP