Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจติดตาม โครงการหมู่บ้านละ 250,000 อำเภอทองผาภูมิ

pll_content_description

 

         คณะทำงานตรวจสอบและกำกับติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 250,000) ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ (นำโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผูแทนกองพลทหารราบที่ 9 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้แทนอำนวยการสำนักงานบังคับคดี สาขาทองผาภูมิ ร่วมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวพบว่าภาพรวมโครงการทั้งหมดใน 46 หมู่บ้านได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว พร้อมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแล้วเสร็จ ณ ตำบลห้วยเขย่ง ตำบลหินดาด และตำบลลิ่นถิ่น

TOP