Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

จัดประชุม แรงงานนอกระบบ

pll_content_description

 

        จัด เสวนา ปัจจุบันและอนาคตของแรงงานนอกระบบ : ทำอย่างไรจึงจะมั่นคง-มั่งคั่ง- ยั่งยืน นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ตามกิจกรรมที่ ๒ สานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงาน และแกนนำ โดยใช้รูปแบบ การบรรยาย นำเสนอทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถานการณ์ ข้อมูลและการดำเนินงานแรงงานนอกระบบของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนการเสวนา ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชนและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ร่วมกันนำเสนอในหัวข้อ
        ‘ ปัจจุบันและอนาคตของแรงงานนอกระบบ : ทำอย่างไรจึงจะมั่นคง-มั่งคั่ง- ยั่งยืน ใน 2 ประเด็น คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะให้เเก่แรงงานนอกระบบ และ การคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่แรงงานนอกระบบ รวมทั้ง ตอบข้อซักถาม และเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแรงงานนอกระบบ อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้ ผลที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไปเพื่อสร้างพลังเสริมความเข้มแข็ง ให้สอดรับกับความต้องการ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานนอกระบบต่อไป

TOP