Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาญจนบุรี

pll_content_description

TOP