Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ทำเนียบอาสาสมัครแรงงาน

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน

 ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยอาสาสมัคร พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทหน้าที่ 4 ประการ หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ประกอบด้วย

     1) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำด้านแรงงานแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
     2) ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานที่ถูกต้องแก่คนทำงาน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
     3) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน
     4) ทำหน้าที่ประสานด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานสู่ระดับหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 98 คน แบ่งเป็นแต่ละอำเภอ ดังนี้

 1. อาสาสมัครแรงงานอำเภอเมือง
 2. อาสาสมัครแรงงานอำเภอท่าม่วง
 3. อาสาสมัครแรงงานอำเภอท่ามะกา
 4. อาสาสมัครแรงงานอำเภอพนมทวน
 5. อาสาสมัครแรงงานอำเภอไทรโยค
 6. อาสาสมัครแรงงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย
 7. อาสาสมัครแรงงานอำเภอบ่อพลอย
 8. อาสาสมัครแรงงานอำเภอทองผาภูมิ
 9. อาสาสมัครแรงงานอำเภอศรีสวัสดิ์
 10. อาสาสมัครแรงงานอำเภอห้วยกระเจา
 11. อาสาสมัครแรงงานอำเภอสังขละบุรี
 12. อาสาสมัครแรงงานอำเภอหนองปรือ
 13. อาสาสมัครแรงงานอำเภอเลาขวัญ
301
TOP