Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

นโยบาย

 

   

 

                 

 

 

 

 

   

 

                 

 

 

 

          

         • พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรอบรู้

 

          • จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการ                      ทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

 

          • เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

          • พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มี

            ประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                 

TOP