Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด

1. ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้้งประสาน สนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบรรลุผล

2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนด/ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่่จังหวัด

4. เป็นศูนย์รวม (Focal point) สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

5. อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

6. ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่จังหวัดมอบหมาย

334
TOP