Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000.

โทรศัพท์

034-516099

อีเมล

kanchanaburi@mol.mail.go.th

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนแสงชูโต

ตำบลปากแพรกอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-622411 034-516099

โทรสาร 034-622411 034516099

email : kanchanaburi@mol.mail.go.th

TOP