Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานตางด้าว และองค์กรภาคี

pll_content_description

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับ นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (R.S.Hotel) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง โดยมี นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานตามแนวทางการดำเนินการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผอ.สวท. ผอ.ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด มีนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองกรภาคี เข้าร่วมประชุมประมาณ  220 คน

ไฟล์แนบ:

TOP