Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สรจ.กาญจนบุรี ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่อาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำงาน รวมถึงได้สร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่อาสาสมัครแรงงานเพื่อร่วมสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

TOP