Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรีใสสะอาด 2564” ของจังหวัดกาญจนบุรี

pll_content_description

***ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรีใสสะอาด 2564” ของจังหวัดกาญจนบุรี*** เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี โดยขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศเจตนารมย์_page-0001

ขนาด : 633.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.พ. 2564

pll_file_nameประกาศ1

ขนาด : 169.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.พ. 2564

pll_file_nameประกาศ2

ขนาด : 118.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.พ. 2564
TOP