Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

18 ก.พ.63 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด บูรณาการสถานประกอบกิจการ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP