Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565

pll_content_description

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อการศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการ เพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สำนักงานแรงงานจังหวัด จึงขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameImage260522085128

ขนาด : 636.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 26 พ.ค. 2565
TOP