Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

วิสัยทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อํานวยการ  ให้วงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์”

 

พันธกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1. กําหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านแรงงาน 

2. ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 

4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน 

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ และแรงงานสูงอายุ 

6. พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ

 

เป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

TOP