จ้างงานเร่งด่วน 'สร้างฝายต้านภัยแล้ง'

พัฒนาทักษะฝีมือ "ช่างไฟฟ้าในอาคาร" ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่น เมียนมา - ไทย

        ประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่น เมียนมา - ไทย

(อำเภอจะอินเช็กจี - อำเภอสังขละบุรี)

มอบค่าตอบแทนการทำงานกิจกรรมสร้างงานเร่งด่วน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรี

หัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงาน ประชุมขับเคลื่อนงานสำคัญ

 

กาญจนบุรี-ราชบุรี แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรม 'ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน'

 แลกเปลี่ยน ~ เรียนรู้

กาญจนบุรี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ

 ประชุมหัวหน้าส่วนขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัด

แรงงานจังหวัด มอบค่าตอบแทนกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน สร้างงาน สร้างรายได้ ชาว อ.หนองปรือ

 สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างประโยชน์ชุมชน

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ (พี่สอนน้อง)

 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โดย สุขุมาล ธนานันต์ 

Syndicate content