สำนักงานแรงงานกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม