กาญจนบุรี ประชุมอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 1 | 2562 ประเด็นการ

พิจารณา คือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ และ สูตรการคำนวณ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยที่ประชุมมีมติเลือก
นายจิรวัธน์ อารีย์อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ดาวดึงส์ 
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี