ทีมจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่กาญจนบุรีเก็บเกี่ยวองค์ความรู้การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ