กาญจนบุรี ประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ การจัดการด้านการทำงานและสร้างที่พักอาศัยให้กับแรงงานต่างด้าว