5 หน่วย กระทรวงแรงงาน ‘กาญจนบุรี’ ร่วม ‘เติมเต็ม’ ข้อมูล ความรู้ เพื่อการ ‘เข้าถึง’ บริการด้านแรงงานอย่างครบถ้วน