กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นวิทยากรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา จังหวัดกาญจนบุรี