หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว