แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ