ตรวจบูรณาการด้านแรงงาน

 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จัดหางานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติด้านแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเน้นการสร้างการรับรู้ในประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้แก่การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าว และแรงงานบังคับ พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะของนายจ้างในการใช้แรงงาน โดยออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเข้มข้นในประเภทกิจการโรงงานผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตแป้งมัน และโรงงานน้ำแข็ง จำนวน 6 แห่ง