ร่วมหารือประชุม TBC ไทย-เมียนมา

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ตัวแทนสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดประเด็นการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) ในวันที่ 17 มกราคม 2561           ณ อำเภอพญาตองซู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา