รณรงค์ยาเสพติดสถานประกอบการ อำเภอด่านมะขามเตี้ย

 

        เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา จำนวน 8 แห่ง เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกแกสถานประกอบการ ให้ตระหนักในปญหาของยาเสพติดพรอมรวมมือปองกันและแกไขปญหาและสรางเสริมภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมแรงงานซึ่งอยูในสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ำกวา 10 คนลงมา โดยมีสถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น การติดสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันยาเสพติด เป็นต้น