ปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

 

     สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สรุปปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันสุดท้าย เป็นกิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก ไล่แมลง และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  โดยเป็นการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจ และร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีและได้ปุ๋ยอินทรีย์, น้ำหมักที่ตัวเองนำกลับไปใช้ประโยชน์กับการเกษตรของตนเอง พร้อมกับรับมอบค่าพาหนะในการเข้าฝึกอบรมด้วย