ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

 

     สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ จำนวน 45 คน ในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยในวันที่สอง (26 ธ.ค.60) ของโครงการฯ เป็นกิจกรรมร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด พร้อมกับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้าง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดินอินทรีย์และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเกษตรจังหวัด