เปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 

    สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561โดยบูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด และฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบจำนวน 45 คน ในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคลอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งในวันแรกของโครงการได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ประกันตนตามมาตร 40 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน การส่งเสริมอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ  และการพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานนอกระบบ  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอบรมให้ความรู้และผู้แทนจากตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรีบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการสร้างความปรองดองในชาติและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต ทั้งนี้ในวันที่ 26-27ธันวาคม 2560 จะมีการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดและการฝึกพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบต่อไป