กาญจนบุรี ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

     ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติด้านแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเน้นการสร้างการรับรู้ในประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้แก่การใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และแรงงานบังคับ พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะของนายจ้างในการใช้แรงงาน โดยออกตรวจสถานปรกอบการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจการโรงงานน้ำตาล กิจการท่องเที่ยว และกิจการปศุสัตว์หมู

-บจก.น้ำตาลราชบุรี สาขาโรงงานน้ำตาลเมืองกาญจน์ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี พบมีการใช้แรงงานไทยจำนวน 227 คน ชาย 179 คน หญิง 48 คน พนักงานชั่วคราวหน้าหีบจำนวน 213 คน ชาย130 คน หญิง 83 คน และพนักงานคนพิการจำนวน 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที่ ไม่พบแรงงานต่างด้าว

-บจก.เดอะเลกาซี ทราเวล ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย พบมีการใช้แรงงานไทยจำนวน 108คนชาย 46 คน หญิง 62 คน แรงงานต่างด้าวอยู่เป็นครอบครัวจำนวน 3 คน ชาย 2 หญิง 1 คน และพนักงานคนพิการ 1 คน 

-บจก.เคพีเอส ฟาร์ม ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย พบมีการใช้แรงงานไทยจำนวน 15 คน ชาย 6 คน หญิง 9 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าจำนวน 44 คน ชาย 25 หญิง 19 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน 9 คน ชาย 7 หญิง 2 คน

     ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดซึ่งผู้ประกอบการรับทราบและยินดีที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกส่วนราชการ