บำเพ็ญประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ

 

 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันตน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา