กาญจนบุรี' ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการผู้เข้าร่วมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบฯ

 

    'กาญจนบุรี' ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการผู้เข้าร่วมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบฯ โครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานประกันสังคม ของสถานประกอบการได้รับรู้ และแนวทางการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้บุคลากรและผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้ลดความสูญเสีย และสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงานให้กับลูกจ้างณ ห้องประชุมแผน สิริเวชพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอ เมืองกาญจนบุรี