ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ติดตามความก้าวหน้าของผลปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ รอบที่ 3

 

ผู้ตรวจราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและคณะ

ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

จังหวัดกาญจนบุรี