รับนโยบายรัฐมนตรี "แรงงาน" มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ เพื่อการยุติ 3 ประเด็นหลัก

 

ภารกิจงานด้านแรงงานปี ๒๕๖๑ 

โดยรมว.แรงงาน พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล 

บนเส้นทางกระทรวงแรงงาน ครบ ๒๔ ปี

ข้อมูลข่าว : เรียบเรียงจากกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน