ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2560

 

    ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประมวลปัจจัยรอบด้าน เสนอ คณะกรรมการค่าจ้างสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน สถานการณ์การจ้างงานของประเทศและจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค ความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนของอุตสาหกรรม รวมทั้ง ผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือ(แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ)ในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี และผลลัพท์จากการแทนค่าในสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นแนวทางในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างต่อไป