โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ติดตามความก้าวหน้าของผลปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ รอบที่ 3

 

ผู้ตรวจราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและคณะ

ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

จังหวัดกาญจนบุรี

 

รับนโยบายรัฐมนตรี "แรงงาน" มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ เพื่อการยุติ 3 ประเด็นหลัก

 

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2560

 

ประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2560

 

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกาญจนบุรี 2560 - 2564

 

ความสำเร็จ เริ่มจากมีสุขภาพที่ดี ออกกำลังกายกันเถอะ

 

กิจกรรมดีดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2560

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2560

Syndicate content